4 funding - 105,000€

data available since 2020

2021

  1. GV_EIMA2.0_MATRIZEAK_CBLANCO

    euro 25,000.00

2020

  1. EIMA 2.0 Phyton -Serrano & Blanco -

    euro 25,000.00

  2. PROGRAMAZIOIA

    euro 30,000.00